ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

โดย ADMIN |22 มกราคม 256

     ต้นราชพฤกษ์(ต้นคูณ) หมายถึง ความแข็งแรง อดทน สวยงามตามฤดูกาล เปรียบเสมือนความแข็งแกร่งของโรงเรียนที่เจริญมั่งคงตลอดไป และมีคุณภาพของนักเรียน