ประวัติวิทยาลัย

โดย Admin |12 มกราคม 2561

     วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา (ช.พ.น.) เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐ ถนนสนามกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ ๗๕ ไร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายมุข วงษ์ชวิตกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต

     เมื่อแรกเริ่มจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๑๕ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนช่างกล – พณิชยการนครราชสีมา เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกช่างยนต์ และแผนกพณิชยการ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา ๒๕๑๘ และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๒๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ปีการศึกษา ๒๕๒๕

     ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา” และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

     ปัจจุบัน เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ โดยวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานสากล เน้นผลิตบุคลากรคุณภาพให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือ สามารถที่จะพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้า และทันเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ใช้แรงงาน อีกทั้งยังเป็นคนดี และคนเก่ง